]> [author note: K; Scutellaria] Botany Paton, Alan James Paton, Alan James A. J. Paton Alan James Paton 1963