]> Botany Clokey, I. W. & Templeton, B. C. Clokey, I. W. & Templeton, B. C. I. W. Clokey & B. C. Templeton