]> Botany Example of Name Published: Massjukiella S. Y. Kondratyuk, Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J. S. Hur & A. Thell, Bibliothca Lichenol. 108: 54. 2012 Kondratyuk, Sergei Yakovlevich, Fedorenko, Natalya M., Stenroos, Soili Kristina, Kärnefelt, Ingvar, Elix, John Alan, Hur, Jae Seoun & Thell, Arne Kondratyuk, Sergei Yakovlevich, Fedorenko, Natalya M., Stenroos, Soili Kristina, Kärnefelt, Ingvar, Elix, John Alan, Hur, Jae Seoun & Thell, Arne S.Y.Kondr., Fedorenko, S.Stenroos, Kärnefelt, Elix, J.S.Hur & A.Thell S. Y. Kondratyuk, Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J. S. Hur & A. Thell Sergei Yakovlevich Kondratyuk, Natalya M. Fedorenko, Soili Kristina Stenroos, Ingvar Kärnefelt, John Alan Elix, Jae Seoun Hur & Arne Thell