]> Botany Snyder, T. B. Snyder, T. B. T. B. Snyder 1904