]> Botany J. A. Duke & Steyermark J. A. Duke & Steyermark