]> Botany [NV] Clokey, Ira Waddell & Anderson, R. C. Clokey, Ira Waddell & Anderson, R. C. I. W. Clokey & R. C. Anderson