]> Botany Harris, Thomas H. Harris, Thomas H. T. H. Harris Harris, T. H. 1945