]> Botany Smith, Elmer William Smith, Elmer William E. W. Sm. E. W. Smith Elmer W. Smith Smith, E. W. 1920 1981