]> Botany Furuse, Miyoshi Furuse, Miyoshi M. Furuse Miyoshi Furuse