]> Example of Name Published: Pleiosorbus Li H. Zhou & C. Y. Wu, Acta Bot. Yunnan. 22(4): 383. 2000 Botany Zhou, Li Hua Zhou, Li Hua Li H. Zhou Li H.Zhou Li Hua Zhou 2000