]> Botany [collector note: Philippines, 1992] Reynoso, Ernesto J., Alvarez & Fernando, Edwino S. Reynoso, Ernesto J., Alvarez & Fernando, Edwino S. E. J. Reynoso, Alvarez, & E. S. Fernando Reynoso, Alvarez, Fernando Reynoso, E. J., Alvarez, & Fernando, E. S.