]> Botany Ohashi, Hiroyoshi, Sohma, Kankichi, Tateishi, Yoichi, Ueno, Y., Ogawa, S., Sakai, H., Nemoto, Tomoyuki & Endo, Yasuhiko Ohashi, Hiroyoshi, Sohma, Kankichi, Tateishi, Yoichi, Ueno, Y., Ogawa, S., Sakai, H., Nemoto, Tomoyuki & Endo, Yasuhiko H. Ohashi, K. Sohma, Y. Tateishi, Y. Ueno, S. Ogawa, H. Sakai, T. Nemoto & Y. Endo Ohashi, H., Sohma, K., Tateishi, Y., Ueno, Y., Ogawa, S., Sakai, H., Nemoto, T., & Endo, Y.