]> Botany Botrytis capsularum Bres. & Vestergr., Bot. Notiser: 116. 1907 Bresadola, Giacopo & Vestergren, (Jacob) Tycho (Conrad) Bresadola, Giacopo & Vestergren, (Jacob) Tycho (Conrad) G. Bresadola & J. T. C. Vestergren Bres. & Vestergr. Bresadola & Vestergren Giacopo Bresadola & (Jacob) Tycho (Conrad) Vestergren