]> [author note: Xiamen Univ. & South China Agr. Univ.; Annonaceae] [collector note: col. with Shi-Jin Li; IBSC] Botany Hou, Xue-Liang Hou, Xue-Liang X. L. Hou Xue-Liang Hou