]> Botany Fox-Strangways, William Thomas Horner Fox-Strangways, William Thomas Horner Fox-Strangw. Fox-Strangways William Thomas Horner Fox-Strangways 1795 1865