]> Botany [collector note: A, KYO (orig.)] Mitsuta, Shigeyuki, Yahara, Tetsukazu, Nagamasu, Hidetoshi & Nantasan, Narong Mitsuta, Shigeyuki, Yahara, Tetsukazu, Nagamasu, Hidetoshi & Nantasan, Narong S. Mitsuta, T. Yahara, H. Nagamasu & N. Nantasan