]> [author note: B; lichens] Botany Gasparyan, Arsen Gasparyan, Arsen Gasparyan A. Gasparyan Arsen Gasparyan Gasparyan, A.