]> A barcode-00056892 Uzbekistan Ad salsa in loco Dzhetysaj deserti Mirzatschul (Golodnaja step) Salsola amblyostegia Botschantzev Botschantzev 2010-08-16 16:42:17 O. Radkewicz & A. I. Vvedensky