]> Botany Example of Name Published: Gallowayella S. Y. Kondratyuk, Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix & A. Thell, Bibliothca Lichenol. 108: 52. 2012 Kondratyuk, Sergei Yakovlevich, Fedorenko, Natalya M., Stenroos, Soili Kristina, Kärnefelt, Ingvar, Elix, John Alan & Thell, Arne Kondratyuk, Sergei Yakovlevich, Fedorenko, Natalya M., Stenroos, Soili Kristina, Kärnefelt, Ingvar, Elix, John Alan & Thell, Arne S. Y. Kondratyuk, N. M. Fedorenko, S. K. Stenroos, I. Kärnefelt, J. A. Elix & A. Thell S.Y.Kondr., Fedorenko, S.Stenroos, Kärnefelt, Elix & A.Thell S. Y. Kondratyuk, Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix & A. Thell Sergei Yakovlevich Kondratyuk, Natalya M. Fedorenko, Soili Kristina Stenroos, Ingvar Kärnefelt, John Alan Elix & Arne Thell