]> Botany L. B. Smith & Wasshausen L. B. Smith & Wasshausen