]> Botany Nowotny, Wolfgang, Neubert, Hermann & Baumann, Karlheinz Nowotny, Wolfgang, Neubert, Hermann & Baumann, Karlheinz Nowotny, H. Neubert & K. Baumann