]> Botany [Utah] Beaman, John Homer & Stone, Karl Johnson Beaman, John Homer & Stone, Karl Johnson J. H. Beaman & K. J. Stone Beaman, J. H. & Stone, K. J.