]> Botany [collector note: Qinghai: col. nos. 26545-26717, 19-26 June. A, CAS, E, NY, TI] Boufford, David Edward, Donoghue, Michael J., Lu, Xue-feng & Ying, Tsun-sheng Boufford, David Edward, Donoghue, Michael J., Lu, Xue-feng & Ying, Tsun-sheng D. E. Boufford, M. J. Donoghue, X. F. Lu & T. S. Ying