]> Botany [collector note: China, Taiwan; A, BM, CAS, E, HAST, MAK, NMNS, OOM, PPI, TI, TNU, TUS, US] Liu, Tsui-Ya, Hu, Wei Hsin, Lin, Yi Ren & Liu, Shih Ju Liu, Tsui-Ya, Hu, Wei Hsin, Lin, Yi Ren & Liu, Shih Ju T. Y. Liu, W. H. Hu, Y. R. Lin & S. J. Liu