]> Botany Merrill, George Knox & Burnham, Stewart Henry Merrill, George Knox & Burnham, Stewart Henry G. Merr. & Burnham G. Merrill & Burnham G. K. Merrill & S. H. Burnham George Knox Merrill & Stewart Henry Burnham Merrill, G. K. & Burnham, S. H.