]> Botany Waite, George L. & Curtis, John T. Waite, George L. & Curtis, John T. G. L. Waite & J. T. Curtis Waite, G. L. & Curtis, J. T. George L. Waite & John T. Curtis