]> Botany Kondratyuk, Sergei Yakovlevich, Fedorenko, N. M., Stenroos, Soili, Kärnefelt, Ingvar, Elix, John Alan, Hur, J. S. & Thell, Arne Kondratyuk, Sergei Yakovlevich, Fedorenko, N. M., Stenroos, Soili, Kärnefelt, Ingvar, Elix, John Alan, Hur, J. S. & Thell, Arne S. Y. Kondr., N. M. Fedorenko, S. Stenroos, I. Kärnefelt, J. A. Elix, J. S. Hur & A. Thell S. Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J. S. Hur & A. Thell