]> (KUN) [collector note: Xizang (Tibet) A, coll. with D. E. Boufford] Botany Li, Xin hui Li, Xin hui Xin Hui Li