]> Botany Spirin, Wjacheslav A. & Zmitrovich, Ivan V. Spirin, Wjacheslav A. & Zmitrovich, Ivan V. W. A. Spirin & I. V. Zmitrovich Spirin & Zmitr. Spirin & Zmitrovich