]> Botany Gottsche, Carl Moritz & Rabenhorst, Gottlob (Gottlieb) Ludwig Gottsche, Carl Moritz & Rabenhorst, Gottlob (Gottlieb) Ludwig Gottsche & Rabenh. Gottsche & Rabenhorst Gottsche, C. M. & Rabenhorst, G. L. Carl Moritz Gottsche & Gottlob (Gottlieb) Ludwig Rabenhorst