]> [author note: USSR] Botany Abramov, Ivan Ivanovich Abramov, Ivan Ivanovich I. I. Abramov 1912 1990