]> Botany Koch, Karl Heinrich Emil & Bouche, Carl David Koch, Karl Heinrich Emil & Bouche, Carl David K. H. E. Koch, C. D. Bouché K. Koch & C. D. Bouché