]> Botany [collector note: COL] Garcia-Barriga, Hernando, Hashimoto, Yohei & Ishikawa, Motosuke Garcia-Barriga, Hernando, Hashimoto, Yohei & Ishikawa, Motosuke H. GarcĂ­a-Barriga, Y. Hashimoto & M. Ishikawa