]> [collector note: LZU] Botany Yuan, Yong-ming Yuan, Yong-ming Y. M. Yuan 1962