]> [author note: Karl-Franzens-Univ. Graz] Botany Obermayer, Walter Obermayer, Walter Obermayer Walter Obermayer 1960