]> Botany Kondratyuk, Sergei Yakovlevich & Kärnefelt, Ingvar Kondratyuk, Sergei Yakovlevich & Kärnefelt, Ingvar S. Y. Kondratyuk & I. Kärnefelt S. Y. Kondr. & Kärnefelt S. Y. Kondratyuk & Kärnefelt