]> [author note: IBSC; Fabaceae, Zingiberaceae, flora of Guangdong] Botany Liu, Nian Liu, Nian N. Liu Nian Liu 1957