]> Botany [collector note: Herb. Moldenke] Krapovickas, Antonio, Cristobal, C. L., Arbo, M. M., Marunak, V., Marunak, R. I. & J. Irigoyen Krapovickas, Antonio, Cristobal, C. L., Arbo, M. M., Marunak, V., Marunak, R. I. & J. Irigoyen A. Krapovickas, C. L. Cristobal, M. M. Arbo, V. Marunak, R. I. Marunak & I. Irigoyen