]> Botany Eichler, Bogumil Eichler, Bogumil B. Eichler Bogumil Eichler 1843 1905