]> Herbarium of Arthur Stanley Pease Botany Smyth, Miss Hilda Smyth, Miss Hilda Miss H. Smyth Smyth, Hilda Hilda Smyth