]> Botany example of name published: Trametes variegata (Berk.) Zmitr., Wasser & Ezhov Zmitrovich, Ivan V., Wasser, Solomon Pavlovich & Ezhov, Oleg N. Zmitrovich, Ivan V., Wasser, Solomon Pavlovich & Ezhov, Oleg N. Zmitr., Wasser & Ezhov Zmitrovich, Wasser & Ezhov