]> Botany Thompson, Henry Joseph & Zavortink, Joyce Thompson, Henry Joseph & Zavortink, Joyce H. J. Thompson & J. Zavortink Thompson, H. J. & Zavortink, J.