]> Botany (K) Sprague, Thomas Archibald & Hutchinson, John Sprague, Thomas Archibald & Hutchinson, John T. A. Sprague & J. Hutchinson Sprague & Hutch. Sprague & Hutchinson Sprague, T. A. & Hutchihnson, J.