]> [collector note: KYO] Botany Noguchi, Junko Noguchi, Junko J. Noguchi 1949