]> Botany Burkill, Humphrey Morrison & Shah Bin Mohamad Nur, Mohamad Burkill, Humphrey Morrison & Shah Bin Mohamad Nur, Mohamad H. M. Burkill & M. Shah Humphrey Morrison Burkill & Mohamad Shah bin Mohamad Nur Burkill, H. M. & Shah, M.