]> Botany Smith, Lyman Bradford, Hodgdon, Albion Reed, González, Favio & Acosta, C. Smith, Lyman Bradford, Hodgdon, Albion Reed, González, Favio & Acosta, C. Lyman B. Smith, A. R. Hodgdon, F. González & C. Acosta Smith, Lyman B., Hodgdon, A. R., González, F. & Acosta, C. Lyman Bradford Smith, Albion Reed Hodgdon, Favio González & C. Acosta