]> Botany (NEBC) Kittredge, Walter Tobey & Hamlin, Bryan T. Kittredge, Walter Tobey & Hamlin, Bryan T. W. T. Kittredge & B. T. Hamlin Kittredge, W. T. & Hamlin, B. T.