]> Botany Smith, Lyman Bradford & Steyermark, Julian Alfred Smith, Lyman Bradford & Steyermark, Julian Alfred L.B. Smith & J.A. Smith Smith, L. B. & Steyermark, J. A. Lyman B. Smith & Julian A. Steyermark