]> Research: Diatoms. Example of Name Published: Rexlowea navicularis (Ehrenberg) J. P. Kociolek & E. W. Thomas, Nova Hedwigia 90: 211. 2010 Botany Thomas, Evan William Thomas, Evan William E. W. Thomas E.W.Thomas Evan William Thomas 1982