]> Botany Example of Name Published: Butyriboletus frostii (J.L. Russell) G. Wu, Kuan Zhao & Zhu L. Yang, Fungal Diversity 81: 72. 2016 Wu, Gang, Zhao, Kuan & Yang, Zhu Liang Wu, Gang, Zhao, Kuan & Yang, Zhu Liang G. Wu, Kuan Zhao & Zhu L. Yang G.Wu, Kuan Zhao & Zhu L.Yang Gang Wu, Kuan Zhao & Zhu Liang Yang